ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรปการกำหนดมาตรการและแนวทางการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ประกาศ : เปลี่ยนแปลงกำหนดการการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (EUROPEAN JAMBOREE 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย 19th Asia-Pacific Regional Scout Photo Contest (2020)ประชาสัมพันธ์ลูกเสือเนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมงาน 7th Asean Jamboree ( JAMB) 2020 ณ ประเทศสิงค์โปร์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เต้นท์นอน) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพค่ายลูกเสือแห่งชาติ เป็นศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือระดับนานาชาติ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน และรถบรรทุกขับเคลื่อ 4 ล้อ จำนวน 3 คัน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) และอาคารประกอบ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 4 รายการ

ประกวดราคาจ้างโครงการงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (6 รายการ)

พันธกิจลูกเสือไทย

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ อ่านต่อ...


คำสั่งแต่งตั้ง

ดูทั้งหมด

633.2562 สุรินทร์.pdf632.2562 สุรินทร์.pdf631.2562 พิจิตร.pdf630.2562 นครสวรรค์.pdf629.2562 สมุทรสาคร.pdf

รับสมัครงาน

ดูทั้งหมด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งบริหาร สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ต าแหน่งบริหาร สังกัดส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ภารกิจผู้บริหาร

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำและสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติในปีงบประมาณ ๒๕๖๒                นำข้อมูลไปจัดทำสื่อและเอกสารในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่และมอบนโบบายแนวทางในการทำงานให้กับบุคลากรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ประชุมคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ นำร่องรุ่นที่ ๖ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ

รอการอัพเดท

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป

การกำหนดมาตรการและแนวทางการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประกาศ : เปลี่ยนแปลงกำหนดการการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (EUROPEAN JAMBOREE 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ