รำลึก ๑๐๐ ปีแห่งการซ้อมรบเสือป่า สมัยที่ ๙ พุทธศักราช ๒๕๖๒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) อวยพรสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓งาน 2020 SAPSC International Volunteer ณ ประเทศเกาหลีใต้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน และรถบรรทุกขับเคลื่อ 4 ล้อ จำนวน 3 คัน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) และอาคารประกอบ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 4 รายการ

ประกวดราคาจ้างโครงการงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (6 รายการ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ

พันธกิจลูกเสือไทย

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ อ่านต่อ...


คำสั่งแต่งตั้ง

ดูทั้งหมด

แต่งตั้งรองเลขาสลช..pdfแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาสลช..pdf242.2562.pdf241.2562.pdf240.2562.pdf

รับสมัครงาน

ดูทั้งหมด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งบริหาร สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ต าแหน่งบริหาร สังกัดส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ภารกิจผู้บริหาร

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยื่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

รองเลขาธิการ

รอการอัพเดท

ผู้ช่วยเลขาธิการ

รอการอัพเดท

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

รำลึก ๑๐๐ ปีแห่งการซ้อมรบเสือป่า สมัยที่ ๙ พุทธศักราช ๒๕๖๒

รำลึก ๑๐๐ ปีแห่งการซ้อมรบเสือป่า สมัยที่ ๙ พุทธศักราช ๒๕๖๒

งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี 

เครื่อข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   

๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๗๓ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020)

อวยพรสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓
ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ