Get Adobe Flash player
Home

 


         - ประกาศ : ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (22/06/2561)

         - ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานวันคล้ายวันสถาปนา (14/06/2561)

         - แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 2561 (14/06/2561)

         - ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน หัวหน้าค่ายลูกเสือ (05/06/2561)

         - ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (23/5/2561)

         - ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือปรับปรุงที่พักผู้เข้ำรับการฝึกอบรมและปรับปรุงที่พักวิทยากร ของค่ายหลวงบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/5/2561)

         - ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือปรับปรุงหอประชุมพร้อมครุภัณฑ์ ค่ายลูกเสือรัตรสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/5/2561)

         - ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานประเภทผู้บริหาร สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (10/5/2561)

         - ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพค่ายลูกเสือแห่งชาติ เป็นศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือระดับนานาชาติ (25/4/2561)

         - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพค่ายลูกเสือแห่งชาติ เป็นศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือระดับนานาชาติ (25/4/2561)

         - ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (25/4/2561)

         - สัญญาจ้างแบบสัญญาจ้างทั่ว ไป (25/4/2561)

         - แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันซองการจ้าง) (25/4/2561)

         - แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญาจ้าง) (25/4/2561)

         - บทนิยามการประกวดราคา / บัญชีเอกสารส่วนที่ 1-2 (25/4/2561)

         - แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า) (25/4/2561)

         - แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) (25/4/2561)

         - การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (25/4/2561)

         - ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเสนอราคา (25/4/2561)

         - ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการรางวัลลูกเสือโลก รุ่นที่ 1 (กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (18/4/2561)

         - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (11/4/2561)

         - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (11/4/2561)

         - ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 (21/3/2561)

         - กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (1/9/2560)

         - เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย       


        - เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

       
- เรื่อง แบบสำรวจค่ายลูกเสือ

       
- เรื่อง มาตรฐานค่ายลูกเสือ

       
- เรื่อง เกณฑ์การประเมินการจัดตั้งค่ายลูกเสือ

 


        - เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานชุมนุมลูกเสือโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา> (15/6/2561)

        - เรื่อง เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น> (17/5/2561)

        - เรื่อง เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ณ ประเทศเนปาล> (17/5/2561)

        - เรื่อง เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ณ ประเทศอินโดนีเซีย> (17/5/2561)

        - เรื่อง เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ณ ประเทศเกาหลี> (16/5/2561)

        - เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556


        - เรื่อง ค่าบำรุงลูกเสือ

 

 

 

 

สำรวจความคิดเห็น

เมื่อนึกถึงลูกเสือคิดถึงอะไร
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังคมลูกเสือออนไลน์

บุคคลออนไลน์

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์