Get Adobe Flash player
Home

 

       - เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (4 รายการ)

       - เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (13 รายการ)

       - เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (6 รายการ)

       - เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

       - เรื่อง แบบแจ้งความจำนงเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556-2559

       - เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (8 รายการ)

       - เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 รายการ)

       - เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการพัฒนาศักยภาพค่ายลูกเสือแห่งชาติ

       - เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน

       - เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ลูกจ้างประจำ

       - เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

       - เรื่อง การประกวดคำขวัญงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

       - เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญํติลูกเสือ พ.ศ. ....

       - เรื่อง รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญํติลูกเสือ พ.ศ. ....

       - เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแปรอักษรและกิจกรรมการแสดงงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

       - เรื่อง รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชม งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ

       - เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ

       - เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ....

      - เรื่อง สรุปสาระสำคัญการสัมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ....

          - เรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ... (28/12/2561)

         - ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (25/4/2561)

         - สัญญาจ้างแบบสัญญาจ้างทั่ว ไป (25/4/2561)

         - แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันซองการจ้าง) (25/4/2561)

         - แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญาจ้าง) (25/4/2561)

         - บทนิยามการประกวดราคา / บัญชีเอกสารส่วนที่ 1-2 (25/4/2561)

         - แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า) (25/4/2561)

         - แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) (25/4/2561)

         - การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (25/4/2561)

         - ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเสนอราคา (25/4/2561)

         - ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการรางวัลลูกเสือโลก รุ่นที่ 1 (กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (18/4/2561)

         - กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (1/9/2560)

         - เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย       


        - เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

       
- เรื่อง แบบสำรวจค่ายลูกเสือ

       
- เรื่อง มาตรฐานค่ายลูกเสือ

       
- เรื่อง เกณฑ์การประเมินการจัดตั้งค่ายลูกเสือ        - เรือง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติและการใช้ชีวิตชาวค่ายลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24


        - เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556
        - การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ

       
- เรื่อง เหรียญลูกเสือยั่งยืน

        - ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการอนุมัติให้ซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

 

สำรวจความคิดเห็น

เมื่อนึกถึงลูกเสือคิดถึงอะไร
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังคมลูกเสือออนไลน์

บุคคลออนไลน์

เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์