ทำเนียบผู้บริหาร

นายประเสริฐ บุญเรือง

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

นายวีระกุล อรัณยะนาค

ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

นางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี

ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ว่าที่ร้อยตรี สมปอง วิมาโร

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นางนลินี ศรีสารคาม จันทรตรี

ผู้อำนวยการส่วนกิจการค่ายลูกเสือ

ดร. ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ

นายจำรัส สุขประเสริฐ

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์