เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นายธีรพงษ์ สารแสน เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ลงนามประกาศเจตนารมสุจริต เรื่องการต้านการทุจริต ณ ห้องประชุม สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อต่อต้าน ป้องกันการทุจริต และพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความโปรงใสในการดำเนินงาน