จัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่เว็บไซต์

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาสร้างสิ้งปลูกสร้าง ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 รายการ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 15 รายการ (E-Bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุง 3 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การเกษตร 6 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 11 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุง 1 รายการ ประผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุง 1 รายการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถนั่งส่วนกลาง) รวม 1 รายการ (E-Bidding) ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ รวม 10 รายการ (E-Bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง รวม 2 รายการ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ (E-Bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง รวม 3 รายการ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี (E-Bidding) ประกวดราคาสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุ รวม 11 รายการ (E-Bidding) ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำของที่ระลึกลูกเสือมัคคุเทศก์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกกิจกรรมลูกเสือมัคคุเทศน์ (E-Bidding) ประกวดราคากลางซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประดวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบริการอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม 8 รายการ (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเชล) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการอาคาร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) และอาคารประกอบ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์อื่นๆ (เต้นท์นอน) จำนวน ๔ รายการ ประกวดราคากลางซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เต้นท์นอน) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพค่ายลูกเสือแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพค่ายลูกเสือแห่งชาติ เป็นศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือระดับนานาชาติ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ