ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น 2566
ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการนำลูกเสือและเนตรนารีไปเดินทางไกลและแรมคืน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้แทนลูกเสือ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2566 
ประกาศสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา
พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) รุ่นที่ 139 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์สำนักงานลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัด ให้ทำการสำรวจที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการลูกเสือที่ไม่ได้มีการใช้งาน เพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการให้เกิดประสิทธิภาพ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่ามเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านการทุจริต No Gift Policy #งดรับงดให้ของขวัญ
พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๕
พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยังยืน
พิธีระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ของสำนักงานลูกเสือจังหวัด
เชิญชวนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ณ ประเทศเกาหลี
ประกาศผล ดีเด่น 2565
ประชาสัมพันธ์ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติดิจิทัล (The 2022 International Digital Jamboree)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๕
หนังสือแจ้งเวียนการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565
การประชาสัมพันธ์ ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติอินเดียครั้งที่ 18 พ.ศ. 2566 ณ ประเทศอินเดีย
รายงานการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”
แนวปฏิบัติในการรับพระราชทานธงฯ
เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
เพิ่มเติม การคัดเลือกลูกเสือดีเด่น 2565
เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”
ประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓
ประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
การฝึกอบรมบุคคลทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (4 ท่อน) รุ่นที่ 137
ขอเอกสารเพิ่มเติม
กิจการลูกเสือดีเด่น
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเข้าร่วมประชุม 27th Asia-Pacific Regional Scout Conference
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
ประกาศผลคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลุกเสือดีเด่น 2564
รมช.กนกวรรณ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564 ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติศรีราชา
ขอเชิญชวนร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔
กำหนดการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๔
คู่มือดำเนินการโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ
ผลคะแนนการประเมิน (ITA)
แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯกรณีมีเหตุผลพิเศษและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ประกาศเลือนการรับสมัครบุคคลฯ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน สลช. จำนวน 8 อัตรา
หนังสือจัดทำข้อมูลค่ายลูกเสือ
กำหนดการ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564
สำนักงานลูกเสือประเทศศรีลังกา กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือ Global Cultural Jamboree
เชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย APR Scout Photo Contest 2021
เชิญชวน ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมงาน ASEAN Youth Social Innovation Challenge Finding Alternative Solution to Plastic Pollution
เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ขอเชิญชวน ลูกเสือ-เนตรนารี สมัครคัดเลือก เข้าร่วมงาน Youth Wave Project 2021 ผ่าน ระบบ ZOOM
แจ้งขยายเวลาจัดส่งเอกสารการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
กำหนดการคัดเลือก ผบ.ลูกเสือดีเด่น 2564
เลื่อนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ประกาศรายชื่อจังหวัดโอนเงินโครงการลูกเสือจิตรอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (บางจังหวัดกำลังดำเนินการโอน)
ประกาศรายชื่อจังหวัดโอนเงินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของลูกเสือจังหวัด
ประกาศรายชื้อผู้ได้รับคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563
กำหนดการ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ในงานสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี2563
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
การสำรวจการใช้หมายเลขวุฒิบัตรทางลูกเสือ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดรับสมัครคณะอาสาสมัครลูกเสือนานาชาติ (IST) เข้าร่วมงานชุมนุมภาคพื้นยุโรป ณ ประเทศโปแลนด์
ขั้นตอนการนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๓
นายณัฏ​ฐ​พล​ ทีป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ​บริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติประชาสัมพันธ์ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติดิจิทัล ๒๕๖๓ (International Digital Jamboree 2020) ผ่านทางออนไลน์ ในระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม
กิจกรรมคาราวานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ การสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดรับสมัครคณะอาสาสมัครลูกเสือนานาชาติ (IST) เข้าร่วมงานชุมนุมภาคพื้นยุโรป ณ ประเทศโปแลนด์
จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (Big Cleaning Day) “เลี่ยงภัยโควิด โรคระบาดแห่งศตวรรษ “ เตรียมความพร้อมใช้สถานที่ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ในยุคโควิด ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
"ลูกเสือมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร" เป็นรุ่นแรกของการขยายผลโครงการไปยัง 69 จังหวัดทั่วประเทศ 
โบรชัวร์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผลการดำเนินการในปีที่ ๑๐๙ การลูกเสือไทย
การกำหนดมาตรการและแนวทางการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)
1 กรกฎาคม. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครบรอบ 109 ปีเกี่ยวกับเรา
การจัดกิจกรรมเนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "ลูกเสือ ต้านภัย ร่วมใจป้องกันโควิด – 19"
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
ลูกเสือปันน้ำใจ ช่วยโควิด-19
การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานค่ายลูกเสือที่อยู่ในกำกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 4 ค่าย
ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทย
ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 / 2563
การกำหนดมาตรการและแนวทางการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แจ้งขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
ประกาศเจตจำนงสุจริต เรื่องการต่อต้านทุจริต