ข้อมูล สลช.

ข้อมูลสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การให้บริการ

คูู่มือ ขั้นตอนการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน มาตรฐานค่ายลูกเสือ เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการจัดตั้งค่ายลูกเสือ คู่มือบริการส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์ คู่มือบริการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ คู่มือบริการ การขอเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ แนวทางการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร สลช. กฏ และคำปฏิญาณ คติพจน์

การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ การปฏิบัติงาน ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ การปฏิบัติงานของ สลช. การปฏิบัติงาน ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ การปฏิบัติงาน ส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรฐานการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

การวิเคราะห์มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปรงใสและการป้องกันทุจริต มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Social Network

การจัดการเรื่องทุจริต

แนวปฎิบัติเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงาน/ข้อมูลเชิงสถิติ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ