หน้าที่และอำนาจ

เข้าสู่เว็บไซต์

หน้าที่และอำนาจ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

        สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการลูกเสือของชาติ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551  เมื่อวันที่  4 มีนาคม 2551  มีหน้าที่อำนาจ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของ  สภาลูกเสือไทย รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
        1.ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย
        2. ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือดำเนินการใด ๆเกี่ยวกับทรัพย์สิน
        3. ทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอื่น
        4. รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
        5. ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือไทยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติรวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ
        6. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
        7. จัดทำรายงานประจำปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
        8. จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ
        9. ประสานและส่งเสริมสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
       10. ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

วิสัยทัศน์

        มุ่งพัฒนาลูกเสือให้เป็นพลเมืองดีของสังคม

ค่านิยมองค์กร : SCOUT

         Sincerity      ความจริงใจ
         Courtesy     ความสุภาพอ่อนโยน
         Obedience   ความเชื่อฟัง การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ         
         Unity          ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นเอกภาพ
         Thrifty        ความประหยัด การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานและชีวิตส่วนตัว

พันธกิจ

         1.พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ
         2.ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือ
         3.บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือ
         4.พัฒนามาตรฐานบุคลากรทางการลูกเสือและเครือข่าย
         5.ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ