การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำและสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (16-18 ม.ค. 2563)