เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ประกาศเจตนารมสุจริต เรื่องการต้านการทุจริต ณ อาคาร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อต่อต้าน ป้องกันการทุจริต และพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความโปรงใสในการดำเนินงาน