ข้อมูล สลช.

เข้าสู่เว็บไซต์

ข้อมูลสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

การดำเนินการเพื่อป่องกันการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์ การสร้างวัฒนธรรม รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การขับเคลื่อนจริยธรรม การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

นโยบายคุ้มครองข้อมูล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน(การดำเนินงาน)

แผนการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การให้บริการ

รายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ คู่มือการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัด คูู่มือ ขั้นตอนการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน มาตรฐานค่ายลูกเสือ เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการจัดตั้งค่ายลูกเสือ คู่มือบริการส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์ คู่มือบริการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ คู่มือบริการ การขอเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ แนวทางการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี

การตรวจสอบรายงานการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร สลช. กฏ และคำปฏิญาณ คติพจน์

การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การบริหาร(การปฏิบัติงาน)

การปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ การปฏิบัติงาน ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ การปฏิบัติงานของ สลช. การปฏิบัติงาน ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ การปฏิบัติงาน ส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Social Network

การส่งเสริมความโปร่งใส(การจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ)

แนวปฎิบัติเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงาน/ข้อมูลเชิงสถิติ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ