เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

เข้าสู่เว็บไซต์

เข็มลูกเสือสมนาคุณ

ข็มลูกเสือสมนาคุณไว้สำหรับตอบแทนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินหรือ ทรัพย์สินอย่างอื่นเพื่อบำรุงการลูกเสือ เข็มลูกเสือสมนาคุณ มีลำดับเป็นสี่ชั้น ดังต่อไปนี้

เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นพิเศษ
เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่หนึ่ง
เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่สอง
เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่สาม

ลักษณะของเข็มลูกเสือสมนาคุณและเงื่อนไขในการให้เข็มลูกเสือสมนาคุณให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ