ระเบียบข้อบังคับ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ. ลูกเสือ / กฏกระทรวง / ข้อบังคับ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินหรือรายได้ของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ประกาศฯ การกำหนดขนาดและรูปแบบวุฒิบัตร หนังสือสำคัญ ใบแทน และหนังสือรับรองที่ออกให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยการออกหลักฐานการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2564 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ข้อบังคับว่าด้วยค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นของค่ายลูกเสือวชิราวุธ พ.ศ.2563 ข้อบังคับว่าด้วยกาารแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีปฏิบัติในตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ พ.ศ. 2563 ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ พ.ศ. 2563 ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นที่ 3 ขั้นฝึกหัดงาน พ.ศ. 2563 ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยหลักสูตรวิชาพิเศษ และวิธีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2563 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 2552 ระเบียบคณะกรรมการบริหารว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการทำข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและใช้ค่ายลูกเสือ 2553 ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือและการกำหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือ 2553 ข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงินหรือรายได้ 2554 ข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน 2551 ข้อบังคับก่อตั้งสโมสรลูกเสือ พระราชบัญญัติลูกเสือ 2551 ฉบับภาษาอังกฤษ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ข้อบังคับว่าด้วยกาารแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 2553 ข้อบังคับว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 2554 ข้อบังคับว่าด้วยเข็มสมนาคุณ 2554 ข้อบังคับว่าด้วยลูกเสือชาวบ้าน 2553 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู็แทนในคกก.ลส.เขตพื้นที่ 2552 ระเบียบการฝึกอบรม 2556 ระเบียบคณะกรรมการบริหารว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัด 2553 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนในคกก.ลส.จังหวัด 2552